Условия за ползване

Общи условия за ползване на интернет борса 2play

1. Общи правила

1.1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между собственика на сайта www.2play.bg (наричано по-долу „2play“) и потребителите на услугите на сайта.

1.2. Всеки потребител на 2play следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия.

1.3. С използването на сайта потребителят изразява своето съгласие с Общите условия и се задължава да ги спазва. В противен случай потребителят на услугите на 2play следва да напусне сайта и да не използва неговата платформа.

1.4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от 2play с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги, както и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

1.5. 2play си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Потребителите на услугите на 2play са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях. 2play не носи отговорност, ако потребителите не са прочели последния вариант на настоящите условия, който може да се види по всяко време на адрес: Общи условия

1.6. За всички неуредени въпроси в настоящите Общи условия се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. При използване на 2play потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

1.7. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и 2play се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне – пред компетентните съдилища в гр. София, съобразно приложимото в Република България законодателство.

2. Услуги

2.1. Обяви могат да публикуват както физически лица, които желаят да сключат единична сделка, така и юридически лица, които оперират професионално в сферата на видеоигрите и свързаните с тях продукти и услуги.

2.2. Всяка обява следва да съдържа подробна, пълна и точна информация.

2.3. Задължително е правилното и точно попълване на всички полета във формата за добавяне на обява, в противен случай администраторите на сайта си запазват правото за редактиране и изтриване на обяви с неправилно или некоректно попълнено съдържание.

2.4. Обявите, публикувани в нарушение на тези Общи условия, независимо дали са публикувани безплатно или срещу заплащане, се изтриват без право на компенсация.

2.5. 2play има право да забрани публикуването на обяви от определени потребители, които са извършвали системни нарушения на правилата за публикуване на обяви в сайта.

2.6. 2play не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

2.7. Публикуването на обяви в 2play е безплатно и само след регистрация с e-mail и парола.

2.8. Срещу заплащане обявите могат да получат статут VIP. VIP обявите се ползват с определени преференции при визуализиране и индексиране спрямо останалите обяви в сайта. VIP обявите са ограничени от срок (две седмици) за присъствие в сайта с VIP статут.

2.9. Всички обяви са видими за всички ползватели (регистрирани и нерегистрирани) на услугите на 2play.

2.10. Всяка обява може да бъде коригирана или изтрита. Корекцията на обявата не променя нейния статут (обикновена или VIP). Статутът се променя само с корекция на самия статут. Корекцията на информация в обява или нейното изтриване се извършва незабавно. При коригиране на дадена обява се коригира и времето на нейната актуализация, което може да я сортира по-напред при потребителско търсене.

2.12. Всяка публикувана обява може да бъде докладвана за нередност от потребителите на услугите на 2play. След проверка, 2play има право да наложи санкции на лицето, публикувало обявата.

3. Потребители

3.1. Физическите лица и юридическите лица могат да публикуват обяви в 2play само след регистрация и единствено чрез техния профил.

3.2. За да използва услугите на 2play, всеки регистриран потребител се съгласява да предостави вярна, точна и пълна информация, както и да я поддържа в актуално състояние.

3.3. 2play има право да деактивира регистрацията при системни нарушения на правилата за публикуване на обяви.

3.4. 2play има право да откаже повторно активиране на потребител извършвал системни нарушения на правилата.

3.5. Всяко лице е отговорно за попълването в сайта на всички данни, изисквани съобразно действащото в Република България законодателство.

3.7. Всеки регистриран потребител има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел, както и на поправка на тези данни.

3.8. Администрацията на 2play може да изпраща на своите потребители информационни съoбщения.

3.9. С регистрация всеки потребител се съгласява да НЕ използва услугите на 2play за да: въвежда в заблуда останалите потребители на сайта, разкрива информация от конфиденциален характер, публикува нежелана рекламна информация (спам), нарушава българското и европейското законодателство и международното право, умишлено причинява вреда на 2play, използва чужда самоличност, публикува връзки (линкове) към сайтове, чието съдържание противоречи на общоприетите морални норми, причинява вреда или обида под каквато и да е форма.

3.10. С регистрация всеки потребител се съгласява да: спазва текущите Общи условия, предоставя вярна и пълна информация, актуализира предоставените данни, уведоми администрацията на 2play за нарушение на сигурността или некоректна информация в сайта, поддържа конфиденциалността на данните си за достъп.

4. Плащане

4.1. Плащанията за услуги, предлагани чрез 2play, се извършват чрез мобилните оператори на територията на Република България посредством SMS (Short Message Services).

4.2. Цените на услугите се обявяват от сайта. 2play не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за недоставени или неправилно доставени SMS-съобщения.

5. SMS кодове

5.1. Услугите, предоставяни чрез SMS-плащане, се реализират чрез изпращане на код за достъп до номера, използван за SMS-плащане.

5.2. Кодът може да бъде използван за услугата VIP обява – позволява на заплатилия да осигури на своята обява вид, който я отличава от останалите за предварително фиксиран срок от една седмица. Публикуването на VIP обява осигурява по-предно позициониране на обявата в резултат от направеното търсене, както и визуално отличаване.

6. Отговорност

6.1. 2play не носи отговорност за неуспешно доставени услуги при настъпване на форсмажорни обстоятелства – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа, при хостинга, нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на сайта.
6.2. 2play не носи отговорност за текста, съдържанието и достоверността на информацията, публикувана от потребител в сайта.
Отговорността за текста, съдържанието и достоверността на публикуваните обяви е изцяло на съответния потребител. При установени нарушения, публикацията ще бъде изтрита и потребителят се съгласява, че няма претенции за връщане на заплатената цена или за други обезщетения.